Kto sme

  • Sme denný stacionár, ktorý ambulantnou formou poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov,
  • Venujeme sa dospelým osobám s duševným ochorením, alebo mentálnym znevýhodnením, ktoré sú podľa uvedeného zákona odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,
  • Svoju činnosť sme začali realizovať už v roku 2013.

Čo ponúkame

  • Ponúkame celostný manažment odbornej pomoci a podpory ľuďom s duševným ochorením akým je napr. schizofrénia, porucha osobnosti a správania, depresia a i., alebo mentálnym znevýhodnením.
  • Základom našej činnosti je tvorba a realizácia individuálneho plánu pre každého prijímateľa sociálnych služieb.
  • Okrem zákonom daných služieb (Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) - sociálne poradenstvo, - sociálna rehabilitácia, - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, - rozvoj pracovných zručností a záujmovej činnosti, sa zameriavame na: - vytváranie priestoru pre kreatívnu sebarealizáciu klientov, - motiváciu k zdravému životnému štýlu, - prácu s emóciami a sebareflexiou pomocou projektívnych techník (maľba, hudba, modelovanie, tanec,...), - integráciu klientov, - podporu pri zachovaní a posilnení sebaobslužných zručností, zvyšovanie sebahodnotenia, - vytváranie priestoru pre zdravú komunikáciu a rozvoj komunikačných zručností, - budovanie potenciálu každého klienta podľa individuálnych schopností a možností, - vytváranie možností pre rozšírenie záujmov klientov, - motiváciu k prežívaniu radosti zo života a vzájomnej prítomnosti...

A ako to dokážeme?

Arteterapiu, tvorivou činnosťou

Využívame pozitívny vplyv umenia na formovanie osobnosti. Významnú úlohu nezohráva len výsledný produkt, ale samotný proces tvorby a jej obsah. Každá časť má svoju výpovednú hodnotu. Využívame pri nej rôz-ne výtvarné techniky a rôznorodý materiál. Samotný proces posil-ňuje sústredenie, vnímavosť, vizuálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a sebavyjadrenie.

Biblioterapiu

Naším cieľom je pomocou nej odpútať prijímateľa sociálnych služieb od myšlienok na chorobu či znevýhodnenie, ale aj rozši-rovať okruh záujmov, povzbudiť k účelnému tráveniu voľného času, upevniť terapeutické vzťahy v skupine, posilniť záujem o číta-nie, vyrovnať sa s chorobou pomocou vhodnej literatúry Prebieha v individuálnej, skupinovej a komunitnej forme.  

Dramatoterapiu

V rámci tejto terapie využívame rôzne formy hrania divadla (psychodrámu, sociodrámu, báb-kové divadlo, rolové hry, panto-mímu). Prijímatelia sociálnych služieb sa prostredníctvom nich učia efektívne riešiť problémy, skúšajú nové vzorce správania, rozvíjajú sociálne cítenie a vnútorné prežívanie, tiež tvorivosť, prehlbujú spoluprácu a vzájomné vzťahy v skupine.  

Ergoterapiu

Realizuje sa nenútenou formou, jej náplň je špecificky zameraná podľa individuálneho plánu prijímateľa sociálnych služieb. Hlavným prostriedkom terapie je zmysluplná činnosť či zames-tnanie vykonávané na báze efektívnej pravidelnosti, pričom samotná činnosť sa považuje za cieľ aj prostriedok terapie. Vedie k rozvíjaniu správnych pracov-ných návykov a k zodpovednosti.

Fyzioterapiu a športovými aktivitami

Prostredníctvom fyzioterapie sa snažíme prijímateľom sociálnych služieb zmierniť dopad ich zdravotného či telesného obme-dzenia na kvalitu života.  významné sú aj ďalšie športové aktivity ako napr. pravidelné cvičenie orientované na zlep-šenie kondície, koordinácie a rovnováhy. Pohybové aktivity robíme zábavnou formou tak, aby bol o ne záujem.  

Kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami

V rámci týchto aktivít, sa zame-riavame na všestranný rozvoj osobnosti. Kultúrne podujatia, nám pomáhajú udržiavať kontakt s umením a vzdelávacími aktivi-tami sa snažíme rozvíjať už nado-budnuté vedomosti, zručnosti a získať nové. Zameriavame sa na rozvoj logického myslenia, posil-ňovanie pamäte, precvičovanie percepcie, orientácie v čase a priestore, rozvíjanie komunikač-ných a numerických schopnosti, 

Muzikoterapiou

Hudba nám pomáha pri zlepšovaní sústredenosti a pred-stavivosti, harmonizácii vnútor-ného prežívania, Používaním hudobných nástrojov si zlep-šujeme jemnú motoriku, rozvíja-me zmysel pre rytmus. Tancom si zlepšujeme hrubú motoriku, Využívame pasívne počúvanie hudby s následným výkladom o pocitoch, prežívaní; ale aj aktívne formy ako je spev, hra na hudob-né nástroje, tanec.

Relaxáciou a masážou

Relaxačné aktivít pomáhajú prijí-mateľom sociálnych služieb zba-viť sa únavy, vnútorného nepo-koja a načerpať nové sily. Významný je aj autogénny tré-ning vedený psychológom, ktorý pomáha zladiť narušené regulač-né procesy, znížiť podráždenie, odstrániť bolesti, vedie k lepšej sebakontrole a sebaovládaniu, ľahšiemu prechodu od napätia k uvoľneniu. K celkovému pocitu pohody napomáha aj pravidelná masáž.

Socioterapiou

Naším cieľom je prostredníctvom tejto terapie obnoviť či napraviť sociálne vzťahy, ktoré napomá-hajú rozvoju osobnostných kom-petencií jednotlivca. Cieľom je znovuzačlenie sa do sociálneho systému a spoločnosti. Táto forma terapie má mnoho podôb, je pestrá a práve preto aj obľúbená.

Voľnočasovými a záujmovými aktivitami 

Tieto aktivity nepodceňujeme pretože zohrávajú významnú úlohu v oblasti psychohygieny.  Voľba aktivít je na samotných prijímateľoch sociálnych služieb. V obľube sú spoločenské hry, hravé súťaže, prechádzky, či hra na X-boxe.


© 2020 Občianske združenie | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky